طلاق در احادیث

طلاق در احادیث

طلاق در احادیث

نکوهش طلاق

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

ما أحَلَّ اللّه ُ شیئا أبغَضَ إلَیهِ مِن الطَّلاقِ .
خداوند چیزى را که نزد او منفورتر از طلاق باشد، حلال نکرده است.

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

إنَّ اللّه َ یُبغِضُ الطلاقَ و یُحِبُّ العَتاقَ .
خداوند طلاق دادن را دشمن و آزاد کردن بنده را دوست دارد .

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

إنَّ اللّه َ لا یُحِبُّ الذَّوّاقِینَ و لا الذَّوّاقاتِ .
خداوند مردان و زنانى را که مرتّبا تغییر همسر مى دهند دوست ندارد .

امام باقر علیه السلام :

مَرَّ رسولُ اللّه ِ برَجُلٍ فقالَ : ما فَعَلَتِ امرَأتُکَ ؟ قالَ : طَلَّقتُها یا رسولَ اللّه ِ، قالَ : مِن غَیرِ سُوءٍ؟! قالَ : مِن غَیرِ سُوءٍثُمّ قالَ : إنَّ الرجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بهِ النبیُّ صلى الله علیه و آله فقالَ : تَزَوَّجتَ ؟ قالَ : نَعَم، ثُمّ قالَ لَهُ بعدَ ذلکَ : ما فَعَلَتِ امرَأتُکَ؟ قالَ : طَلَّقتُها، قالَ : مِن غَیرِ سُوءٍ ؟! قالَ : مِن غَیرِ سُوءٍثُمّ إنّ الرجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بهِ النبیُّ صلى الله علیه و آله ، فقالَ : تَزَوَّجتَ ؟ فقالَ : نَعَم، ثُمّ قالَ لَهُ بَعدَ ذلکَ : ما فَعَلَتِ امرَأتُکَ ؟ قالَ : طَلَّقتُها، قالَ : مِن غَیرِ سُوءٍ ؟! قالَ : مِن غَیرِ سُوءٍفقالَ رسولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله : إنَّ اللّه َ عَزَّ و جلَّ یُبغِضُ أو یَلعَنُ کُلَّ ذَوّاقٍ مِنَ الرِّجالِ، و کُلَّ ذَوّاقَهٍ مِن النِّساءِ .
رسول خدا به مردى برخورد و از او پرسید : همسرت چه مى کند؟ عرض کرد : یا رسول اللّه ! طلاقش دادم ؛ حضرت پرسید : بى هیچ ایرادى؟! عرض کرد : بى هیچ ایرادى آن مرد دوباره ، ازدواج کرد : پس ، پیامبر صلى الله علیه و آله به او برخورد و پرسید : ازدواج کردى؟ عرض کرد : آرى . بعد از مدتى از او پرسید : همسرت چه مى کند؟ عرض کرد: طلاقش دادم ؛ فرمود : بى هیچ ایرادى؟! عرض کرد : بى هیچ ایرادى . آن مرد بار دیگر نیز ازدواج کرد و باز پیامبر صلى الله علیه و آله او را دید و پرسید : ازدواج کردى؟ عرض کرد : آرى . پس از مدتى به او فرمود : همسرت چه مى کند؟ عرض کرد: او راطلاق دادم . حضرت پرسید : بى هیچ ایرادى؟! عرض کرد : بى هیچ ایرادى . رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود : خداوند عزّ و جلّ مردان و زنانى را که همواره تغییر همسر مى دهند دشمن دارد، یا آنها را لعنت مى کند.

امام باقر علیه السلام :

إنّ اللّه َ عَزَّ و جلَّ یُبغِضُ کُلَّ مِطلاقٍ ذَوّاقٍ .
خداوند عزّ و جلّ از مردانى که زن زیاد طلاق مى دهند و هر از چند گاهى زنى اختیار مى کنند ، نفرت دارد .

امام صادق علیه السلام :

ما مِن شَیءٍ مِمّا أحَلَّهُ اللّه ُ عَزَّ و جلَّ أبغَضَ إلَیهِ مِن الطلاقِ، و إنَّ اللّه َ یُبغِضُ المِطلاقَ الذَّوّاقَ .
از چیزهایى که خداوند عزّ و جلّ حلال فرموده هیچ چیز نزد او منفورتر از طلاق نیست . خداوند مردى را که زن زیاد طلاق مى دهد و پیوسته تغییر همسر مى دهد دشمن دارد .

الکافی ـ به نقل از صفوان بن مهران ـ امام صادق علیه السلام : رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود :

ما مِن شَیءٍ أبغَضَ إلى اللّه ِ عَزَّ و جلَّ مِن بَیتٍ یَخرَبُ فی الإسلامِ بالفُرقَهِ ··· ثُمّ قالَ أبو عبدِ اللّه ِ علیه السلام : إنَّ اللّه َ عَزَّ و جلَّ إنّما وَکَّدَ فی الطَّلاقِ و کَرَّرَ فیهِ القَولَ مِن بُغضِهِ الفُرقَهَ .
در اسلام هیچ چیز نزد خداوند عزّ و جلّ منفورتر از خانه اى نیست که با جدایى ویران شود ··· سپس امام صادق علیه السلام فرمود : خداوند عزّ و جلّ از آن رو نسبت به طلاق [ندادن ]تأکید فرموده و بارها از آن سخن گفته است ، که از جدایى و تفرقه نفرت دارد .

امام صادق علیه السلام :

إنَّ اللّه َ عَزَّ و جلَّ یُحِبُّ البیتَ الذی فیهِ العُرسُ، و یُبغِضُ البیتَ الذی فیهِ الطلاقُ، و ما مِن شَیءٍ أبغَضَ إلى اللّه ِ عَزَّ و جلَّ مِن الطلاقِ .
خداوند عزّ و جلّ خانه اى را که در آن عروسى باشد دوست دارد و خانه اى را که در آن طلاق باشد ، دشمن دارد و نزد خداوند عزّ و جلّ چیزى منفورتر از طلاق نیست .

حکمت سه بار طلاق

امام رضا علیه السلام ـ در پاسخ به این سؤال که چرا زن مطلّقه به طلاق عدّى .حدیث ، براى شوهر خود حلال نیست ، مگر این که با کس دیگرى ازدواج کند؟ ـ فرمود :

 إنَّ اللّه َ تبارکَ و تعالى إنّما أذِنَ فی الطلاقِ مَرَّتَینِ، فقالَ عَزَّ و جلَّ : «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْروفٍ أَوْ تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ»(بقره،۲۲۹) .یَعنِی فی التَّطلیقَهِ الثالثهِ، و لِدُخُولِهِ فیما کَرِهَ اللّه ُ عَزَّ و جلَّ لَهُ مِن الطلاقِ الثالثِ حَرَّمَها اللّه ُ علَیهِ، فلا تَحِلُّ لَهُ مِن بعدُ حتّى تَنکِحَ زَوجا غَیرَهُ؛ لئلاّ یُوقِعَ الناسُ الاستِخفافَ بِالطلاقِ و لا تُضارَّ النِّساءُ
خداوند تبارک و تعالى تا دوبار اجازه طلاق داده است و فرموده : «طلاق، دو بار است ، آن گاه به شایستگى نگهداشتن یا به نیکى رها کردن» که همان طلاق سوم است . از آن جا که مرد با سوّمین طلاق، کارى کرده که خداوند عزّ و جلّ خوش ندارد ، پس خداوند، آن زن را بر وى حرام کرد و دیگر بر او حلال نیست، مگر این که با مرد دیگرى ازدواج کند، تا مردم طلاق را سبک نگیرند و زنان زیان و لطمه نبینند.

امام رضا علیه السلام ـ به محمّد بن سنان درباره علت سه بار طلاق ـ نوشت :

و عِلَّهُ الطلاقِ ثلاثا لِما فیهِ مِن المُهلَهِ فیما بینَ الواحِدَهِ إلى الثلاثِ؛ لرَغبَهٍ تَحدُثُ أو سُکونِ غَضَبٍ إن کانَ، و لِیَکُونَ ذلکَ تَخویفا و تَأدیبا للنِّساءِ و زَجِرا لهُنَّ عن مَعصیَهِ أزواجِهِنَّ فَاستَحَقَّتِ المرأهُ الفُرقَهَ و المُبایَنَهَ لدُخُولِها فیما لا یَنبَغی مِن مَعصیَهِ زَوجِها، و عِلَّهُ تَحریمِ المرأهِ بعدَ تِسعِ تَطلیقاتٍ فلا تَحِلُّ لَهُ أبدا عُقوبَهً؛ لئلاّ یُتَلاعَبَ بِالطلاقِ، و لا تُستَضعَفَ المرأهُ، و لِیَکُونَ ناظِرا فی اُمورِهِ مُتَیَقِّظا مُعتَبِرا، و لِیَکونَ یائسا لَها مِن الاجتِماعِ بعدَ تِسعِ تَطلِیقاتٍ .
علت مقرر شدن سه بار طلاق این است که از طلاق اوّل تا سوم فرصتى است براى آن که میل و رغبتى به از سر گرفتن زندگى زناشویى پیش آید یا اگر عصبانیت و خشمى در کار بوده فروکش کند و نیز براى آن که زنان ترسان و متنبّه شوند و از نافرمانى شوهرانشان باز ایستند ؛ زیرا زن از این رو مستحق جدایى و طلاق شده است که مرتکب عمل ناشایستِ نافرمانى از شوهرش گردیده است . علت حرمت ابدى زن بر مرد بعد از نُه طلاق این است که مرد، طلاق را بازیچه قرار ندهد و به زن زورگویى نکند و در کارهاى خود با چشم باز عبرت آموز بنگرد و بداند که بعد از نُه طلاق از زندگى کردن با او براى همیشه محروم خواهد شد .

میزان الحکمه،جلد ششم.

منبع:سایت اهل و بیت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *