برچسب - آرام سازی

کنترل خشم و عصبانیت

شیوه های عملی برای کنترل خشم و عصبانیت
۱- کار بی ربطی :

در هر زمان و موقعیتی که در حال عصبانی شدن هستید سعی کنید یک کار بی ربط به قضیه ای که شما را دارد خشمگین می کند انجام دهید. یک لیوان آب بخورید ، بروید در را باز کنید ، بند کفش هایتان را ببندید خلاصه در هر جایی یک کاری به غیر از عصبانی شدن انجام دهید !

با همسرتان جر و بحث می کنید یادتان می افتد که می توانید با کار بی ربطی خشم خود را فرو بخورید پس می روید و سریع یک لیوان آب می خورید !
۲- آرام سازی:
در صورت امکان مکان راحتی را […]