برچسب - اثرات مخرب خیانت

اثرات مخرب خیانت بر فرزندان

اثرات مخرب خیانت بر فرزندان

خیانت در دنیای امروز بسیار زیاد اتفاق می افتد روابط فرازناشویی علاوه براینکه روی روان مرد و زن تاثیر می گذارد برای فرزندانی که در این محیط پرورش پیدا می کنند هم پیامد های جبران ناپذیری د ارد که این پیامد ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم در زندگی فرزندان اثرگذار است به عنوان مثال در این خانه مرد و زن در حال پرخاشگری و توجیه روابط نادرست خود هستند.

 

در این شرایط کودکانی هم که در محیط حضور داشته باشند در رفتارهایشان پرخاشگری دیده می شود که میتوان گفت این پرخاشگری همان تاثیر مستقیم اینگونه روابط است چرا که در خانه ای بزرگ شد […]