برچسب - بی حجابی

واکسن ویروس بی حجابی در خانه و خانواده

واکسن ویروس بی حجابی در خانه و خانواده
خانواده از نگاه جامعه شناسان، نخستین و مهم ترین نهاد اجتماعی به حساب می آید. در این نهاد کوچک به واسطه چگونگی تعامل و ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر پایه های شخصیتی و الگوهای رفتاری افراد شکل گرفته می شود، به همین دلیل است که تشکیل خانواده در نگاه اسلام از اهمیت و جایگاه ممتازی برخوردار است.
خانواده مهمترین جایی است که در آن باورها و اعتقادات دینی، ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی از نسلی به نسل دیگر انتقال داده می شود. اعضا و فرزندان خانواده در این جامعه کوچک چگونگی معاشرت و روابط اجتماعی با دیگران را آموزش می بینند. [۱]
از جمله […]

سه عامل شیطانی در ترویج بی حجابی

ترویج بی حجابی
بی حجابی یکی از مشکلات و ناهنجاری های خطرناکی اجتماعی است، که خود می تواند خود زمینه ساز و عامل تأثیرگذار در بروز ناهنجاری های خطرناک دیگر باشد. از اینرو برای مقابله و جلوگیری از شیوه و گسترش این رویه نامیمون و غیر دینی می بایست ابتدا عوامل تأثیر گذار در شکل گیری این رویه اجتماعی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد و سپس راهکاری در جهت رفع این مشکل اندیشیده شود. از نگاه بعضی پژوهشگران بی حجابی پدیده ای اجتماعی است که برای جلوگیری از گسترش آن می بایست با نگاهی اجتماعی به آن نگریسته شود. در این نوشتار سعی داریم به طور مختصر به بعضی […]