برچسب - تعریف دشمن شناسی

پایه و اساس دشمن شناسی به زبان ساده!

بسم الله
دشمن شناسی واژه ایست که کمابیش آنرا میشنویم و میبینیم اما اساسا واژه دشمن شناسی یعنی چه و فایده نهایی دشمن شناسی در چیست؟!

بیایید دشمن را محدود نکنیم
در واقع هرکس یا گروهی که بواسطه یک بنیه فکری و یک تفکر شکل گرفتاه، مخالف افکار و اهداف ماست در واقع دشمن ماست. پس با بیان این نکته افرادی که گول خورده اند یا در برخی از موارد مخالف افکار ما هستند از دایره خارج میشوند و به آنها دشمن گفته نمیشود.

حساسیت باید داشت ولی وسواسیت نه!
دشمن شناسی یک بحث است و توهم دشمن پنداری یک بحث دیگر، این که ما بگوییم همه زمین و رمان دشمن ماست و برای […]