برچسب - توصیه های امام هادی

توصیه های امام هادی علیه السلام برای تحکیم خانواده

توصیه های امام هادی علیه السلام برای تحکیم خانواده

خانواده کوچک ترین و مهمترین کانون جوامع بشری است که نقشی حساس را ایفاء می کند. پیش رفت و موفقیت یک جامعه منوط به سعادت و نیک کامی این عنصر کوچک ولی حساس است.
جوامعی که علاقه مند به تحکیم ساختار های خود هستند به دنبال تشکیل خانواده بر پایه اصول و فرهنگ خود هستند. بعد از تشکیل این بنا یکی از مهمترین برنامه ریزی های فردی و اجتماعی، تلاش برای تحکیم هر چه بیشتر این بنای ارزشمند باشد زیرا فروپاشی و شکست هر یک از عناصر کوچک می نتواند باعث سست شدن پایه های اجتماع بزرگتر گردد.
دین مبین اسلام خانواده را […]