برچسب - حریم

مرز گذاشتن برای حریم شخصی

مرز گذاشتن برای حریم شخصی
مرزها خطوطی خیالی هستند که به شما کمک می کنند از خودتان هم از نظر فیزیکی و هم احساسی محافظت کنید. این خطوط اعمال و رفتارهای دیگران را طوری کنترل می کنند که به شما آسیبی نرسد، اذیتتان نکند و به چیزی وادارتان نکند. مرزها محدودیت هایی هستند که برای طریقه برخورد دیگران با خودتان قائل می شوید. دیگران طوری با شما رفتار می کنند که خودتان اجازه می دهید؛ اما با قوی یا ضعیف بودن مرزهایتان می توانید به دیگران یاد دهید چطور با شما رفتار کنند.

داشتن مرزهای قوی برای محافظت از بدن، ذهن و روحتان خیلی مهم است. مرز گذاشتن  می تواند تاثیر […]