برچسب - خون

حکم فروش خون چیست؟

حکم فروش خون چیست؟

پرسش

حکم فروش خون چیست؟

پاسخ اجمالی

هر چند خرید و فروش عین نجس، (یعنى چیزهایى که ذاتاً نجس است؛ مانند بول، غائط، مشروبات مست کننده و …) جایز نیست،[۱] امّا خرید و فروش عین نجسى که بتوان از آن استفادۀ حلال نمود جایز است؛ مثلًا خرید و فروش غائط براى کودسازى و یا خرید و فروش خون که در زمان ما براى نجات مجروحان و بیماران مورد استفاده قرار مى‌گیرد، جایز است.[۲]

[۱]. البته در برخی موارد آن، عدم جواز خرید و فروش، بنابر احتیاط است.
[۲]. خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، توضیح المسائل (محشّٰى – امام خمینى)، ج‌۲، ص ۱۹۸ و ۹۵۷، دفتر انتشارات اسلامى، قم، هشتم، ۱۴۲۴ق؛ بهجت، […]