برچسب - رفتار با زنان

وصیت های امام خمینی (ره) برای رفتار با زنان و حفظ کرامت خانواده

وصیت های امام خمینی (ره) برای رفتار با زنان و حفظ کرامت خانواده

یکی از مهم ترین مسائل زندگی، رعایت اخلاق و حدود آن است. این ویژگی در اولیای خدا و بزرگان تاریخ، نمود زیادی داشته و هر کدام از آن ها به تناسب دوره و شرایط زندگی، یاد نیکی از خود بر جای گذاشته اند؛ برای نمونه می توان از آیت الله خمینی(ره) نام برد. ایشان علاوه بر مسند مهمی که داشته اند، از خانواده و رسیدگی به آن غفلت نکرده و همواره به نکته هایی توجه داشته اند که امروزه در بسیاری از خانواده ها بی اهمیت تلقی می شود و فراموش شده است. نمونه هایی از اصول […]