برچسب - زن

زن مبدأ همه خیرات است

زن مبدأ همه خیرات است / زنها هستند که ملت‌ها را تقویت و شجاع می‌‌کنند
«ناشنیده‌هایی از امام خمینی و امام خامنه‌ای دربارۀ «زنان» مجموعه ای چند قسمتی است که در روز ولادت حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا(س) آن را به نسل جوان و به ویژه بانوان ایرانی تقدیم می‌کنیم.

امام خمینی | مربی انسان‌ها زن است/زن مبدأ همه خیرات است‌‌/ ما نهضت خودمان را مرهون زنها می‌‌دانیم. مردها به تَبَع زنها در خیابان‌ها می‌‌ریختند/ زنها مردان را تشویق می‌کردند

مربی انسان‌ها زن است. سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. زن با تربیت صحیح خودش انسان درست می‌کند؛ و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد می‌کند. مبدأ همه سعادت‌ها از […]

حجاب؛ مانعی برای فعالیت اجتماعی زنان؟!

حجاب؛ مانعی برای فعالیت اجتماعی زنان!
اسلام‏ نمی‏‌خواهد زن به صورت چنین موجود مهملی در آید که کارش استهلاک ثروت و …

«زن نیز مانند مرد دارای ذوق، فکر، فهم، هوش و استعداد کار است. این استعدادها را خدا به او داده است و بیهوده نیست و باید به ثمر برسد. اساساً هر استعداد طبیعی دلیل یک حق طبیعی است. وقتی در آفرینش به‏ یک موجود استعداد و لیاقت کاری داده شد، این به منزله سند و مدرک‏ است که وی حق دارد استعداد خود را به فعلیت برساند، منع کردن آن ظلم‏ است.

باز داشتن زن از کوشش‌هائی که آفرینش به او امکان داده است نه تنها ستم به زن است، […]

برای شوهرتان زن باشید!

ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺧﻮﺏ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﻫﺮﺗﺎﻥ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ، ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻫﻤﺴﺮﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺧﻮﺵ ﺍﻧﺪﺍﻡ ، ﺍﻣﺎ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ ، ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﺮﺩﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯿﺪ .
ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﭘﺮﻭ ﺑﺎﻝ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺪﺍﺩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ . ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺟﺰﺋﯽ ﺭﺍ ﺩﯾﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ ﺍﮔﺮ […]