برچسب - زورگویی

لجبازی بچه ها از چه سنی شروع می شود؟

علت لجبازی بچه ها این است که می خواهند دیده شوند. وقتی آنها را نمی بینید، زورگویی می کنید، به پرخاشگری متوسل می شوید یا بدون پرسیدن نظر آنها، کار خودتان را می کنید، در واقع دارید فرزندتان را به سمت لجبازی بیشتر سوق می دهید.

 

به هزار و یک راه متوسل شده اید اما فرزندتان به هیچ صراطی مستقیم نیست. حرف خودش را می زند، کار خودش را می کند و به شیوه خودش، خرابکاری هایش را ادامه می دهد. در این شرایط هیچ بعید نیست که دست به دامن تهدید و خط و نشان کشیدن شوید: «اگر به کارهایت ادامه دهی به پدرت می گویم تنبیهت کند»، «اگر […]