برچسب - شهید برونسی

سبک زندگی شهدا / غنیمت های جنگی در منزل فرمانده سپاه

سبک زندگی قصد دارد، به سبک زندگی شهدا دفاع مقدس بپردازد. در این قسمت به مطالعه خاطراتی از شهید عبدالحسین برونسی که توسط همسر ایشان مطرح شده می پردازیم.

بعد یکی از عملیات ها آمد مرخصی. در را که به روش باز کردم، چشمم افتاد به دوتا جعبه، از این جعبه های خالی مهمات بود. آوردشان تو. بعد از سلام و احوالپرسی، به جعبه ها اشاره کردم و پرسیدم: اینا رو برای چی آوردین؟

 
گفت: آوردم که بچه ها دفتر و کتابشون رو بگذارن توش… .
موقعی که جعبه ها را از ماشین گذاشته بود پایین، یکی از زن های همسایه هم دیده بود. بعداً به ام گفت: آقای برونسی انگار این […]

سبک زندگی شهدا / بیماری پسر یک فرمانده + تصویرسازی

سبک زندگی قصد دارد به سبک زندگی شهدای دفاع مقدس بپردازد. در این قسمت به مطالعه یکی از خاطرات شهید برونسی ذکر شده در کتاب “خاک‌های نرم کوشک” می پردازیم.  

این آخری ها، چند وقت قبل از شهادتش، همیشه یکی از ماشین های سپاه دستش بود. یک بار رفت روستا از مادرش خبر بگیرد. آن جا چه گذشت، نمی دانم. بعد از شهادتش، عروس عمویش توی مجلس، خیلی بی تابی می کرد. حالش هیچ طبیعی نبود. حدس زدم باید خاطره ای از عبدالحسین داشته باشد. آن جا که نشد چیزی ازش بپرسم. بعداً که رفتیم خانه و او هم آرام تر شده بود، به اش گفتم: خیلی گریه و […]