برچسب - عادت کردن

بیست و چهار عادت بسیار مفید روزانه!

بیست و چهار عادت بسیار مفید روزانه!
“اول ما عاد‌‌ت‌هایمان را می‌سازیم و بعد عادت‌هایمان ما را می‌سازند.” جان دارایدن
شاید اطلاعات زیادی دربارهی عادتها و عادت کردن داشته باشید. هر روز انجام دادن کارهایی که دوست داریم راه بسیار خوبی برای ایجاد عادتهایی است که می‌خواهیم داشته باشیم. همین است که من لیستی ترتیب داده‌ام از ۲۴ عادت که فکر می‌کنم ارزش داشته باشد هر روز آنها را تکرار کنیم.
نکته: این عادت‌ها را به سه دسته تقسیم کردهام: صبح، طول روز و شب هر چند بعضی از این عاد‌ت‌ها را می‌توان صرفا به شکل‌های دیگری دسته بندی کرد.
صبح
۱٫ صبح‌ها زودتر از خواب بیدار شوید.
من طرفدار پروپاقرص صحرخیزی هستم. عاشق بیدار […]