برچسب - عاقبت به خیر

زندگی به سبک شهدا / سارقی که عاقبت به خیر شد

زندگی به سبک شهدا / سارقی که عاقبت به خیر شد
سبک زندگی قصد دارد، به سبک زندگی شخصی شهدای دفاع مقدس بپردازد. در این قسمت به مطالعه یکی از خاطرات شهید ابراهیم هادی ذکر شده در کتاب “سلام بر ابراهیم” می پردازیم.

نشسته بودیم داخل اتاق. مهمان داشتیم. صدایی از داخل کوچه امد. ابراهیم سریع از پنجره نگاه کرد.
شخصی موتور شوهر خواهر او را برداشته و در حال فرار بود. بگیرش، دزد، دزد! بعد هم سریع دوید دم در.

یکی از بچه های محل لگدی به موتور زد. دزد با موتور نقش بر زمین شد.
تکه های اهن روی زمین دست دزد را برید. خون جاری شد. چهره دزد پر از ترس بود و […]