برچسب - غنیمت

سبک زندگی شهدا / غنیمت های جنگی در منزل فرمانده سپاه

سبک زندگی قصد دارد، به سبک زندگی شهدا دفاع مقدس بپردازد. در این قسمت به مطالعه خاطراتی از شهید عبدالحسین برونسی که توسط همسر ایشان مطرح شده می پردازیم.

بعد یکی از عملیات ها آمد مرخصی. در را که به روش باز کردم، چشمم افتاد به دوتا جعبه، از این جعبه های خالی مهمات بود. آوردشان تو. بعد از سلام و احوالپرسی، به جعبه ها اشاره کردم و پرسیدم: اینا رو برای چی آوردین؟

 
گفت: آوردم که بچه ها دفتر و کتابشون رو بگذارن توش… .
موقعی که جعبه ها را از ماشین گذاشته بود پایین، یکی از زن های همسایه هم دیده بود. بعداً به ام گفت: آقای برونسی انگار این […]