برچسب - مهارت های فردی

فعالیت‌های رهبری برای جوانان

فعالیت‌های رهبری برای جوانان
فعالیت از هر نوعی که باشد به ساخت و بهبود مجموعه متنوعی از مهارت‌های یک فرد کمک می‌کند. آن دسته از فعالیت‌هایی که به تقویت مهارت‌های رهبری مربوط می‌گردند، بویژه برای جوانان، می‌توانند به آنها در تمامی مراحل زندگی کمک نمایند. در ادامه این مقاله بیشتر به این مبحث می‌پردازیم.

رهبران بزرگ لزومأ افرادی نیستند که کارهای بزرگ انجام می‌دهند، بلکه آنهایی هستند که افراد را برای انجام کارهای بزرگ دور‌هم جمع می‌کنند(یگی از بزرگان سیاسی).
شناخت یک رهبر مادرزادی، کار چندان سخت یا غیر ممکنی نیست. در واقع می توان صفات یک رهبر بزرگ را از سنین بسیار کم مشاهده کرد. مهارت و ویژگیهای رهبری در جریان […]