برچسب - نهادهای اجتماعی

واکسن ویروس بی حجابی در خانه و خانواده

واکسن ویروس بی حجابی در خانه و خانواده
خانواده از نگاه جامعه شناسان، نخستین و مهم ترین نهاد اجتماعی به حساب می آید. در این نهاد کوچک به واسطه چگونگی تعامل و ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر پایه های شخصیتی و الگوهای رفتاری افراد شکل گرفته می شود، به همین دلیل است که تشکیل خانواده در نگاه اسلام از اهمیت و جایگاه ممتازی برخوردار است.
خانواده مهمترین جایی است که در آن باورها و اعتقادات دینی، ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی از نسلی به نسل دیگر انتقال داده می شود. اعضا و فرزندان خانواده در این جامعه کوچک چگونگی معاشرت و روابط اجتماعی با دیگران را آموزش می بینند. [۱]
از جمله […]