برچسب - گفتن و نگفتن

همسرتان محرم همه رازهای تان است یا اینکه می توانید برخی موضوعات را از او پنهان کنید؟

همسرتان محرم همه رازهای تان است یا اینکه می توانید برخی موضوعات را از او پنهان کنید؟

پنهان کردن یک راز آزارتان می دهد و به خواب های هر شب تان وارد می شود؟ دوست دارید هر چه در زندگی تان می گذرد را با همسرتان در میان بگذارید اما می ترسید آشکار شدن این واقعیت ها به زیان رابطه تان تمام شود و میان تان فاصله بیندازد؟ روانشناسان می گویند اگر پنهان کردن این واقعیت ها به دغدغه ای آزاردهنده برای تان تبدیل شده، بهتر است با گفتنش باری از دوش خود بردارید و به آرامش برسید اما یادتان نرود که فاش کردن رازها، همیشه به سود زندگی مشترک […]